🔐
Privacyverklaring

Ik werk als ZZP’er vanuit de naam ‘Rennen met Roel’ en verwerk voor het maken van jouw hardloopschema op maat een aantal persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die ik verwerk.

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt voor bijvoorbeeld het contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik, afhankelijk van je vraag, daarvoor verwerk: 

▸ Voor- en achternaam – Geslacht ● Geboortedatum
▸ Telefoonnummer* ● Adresgegevens
▸ E-mailadres ● Bankrekeningnummer
● Uitslagen van testen en trainingen/wedstrijden

▸ Altijd. ● Alleen bij afname van een hardloopschema op maat.

*Optioneel bij het contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Ik verzamel en verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze zijn niet nodig voor het maken van een hardloopschema op maat. Ik heb ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via contact@hardloopschemaopmaat.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

Met welk doel.

Ik verwerk je persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw betaling, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of om goederen en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang. 

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar je gegevens maximaal één jaar na afloop van dit doel om je snel te kunnen helpen als je binnen een jaar opnieuw een vraag hebt of een hardloopschema op maat wilt.

Delen met derden.

Ik verstrek jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies.

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Inzien, aanpassen of verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@hardloopschemaopmaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging. 

Ik  neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen, zoals het instellen van wachtwoorden, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via contact@hardloopschemaopmaat.nl. In het geval van een (mogelijk) datalek volg ik de richtlijnen conform het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).